Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Elke levering van goederen en of diensten door Fysiomed NV wordt aan de hiernavolgende algemene voorwaarden onderworpen. Elke bestelling omvat de aanvaarding vanwege de cliënt en de afstand zich op zijn eigen algemene voorwaarden te beroepen.
 2. Tenzij anders is overeengekomen gelden de prijzen in Euro, exclusief BTW. De prijs wordt vastgesteld volgens het tarief van toepassing op het ogenblik van de bestelling. De prijzen zijn exclusief de kosten voor verzending, transport en montage.
 3. Fysiomed NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een bestelling tengevolge van overmacht (uitputting van de voorraad, ongevallen, oorlog, stakingen, opstanden, gebrek aan vervoermateriaal, brand in de fabriek van de verkoper of van zijn toeleveranciers, ea...).
 4. Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Edegem, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Bij wanbetaling wordt het bedrag van de facturen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd met een forfaitaire schadeloosstelling van 20%, met een minimum van 50 Euro, onverminderd de gerechtskosten.
 5. De gefactureerde goederen blijven eigendom van Fysiomed NV tot op het ogenblik van de volledige betaling van het factuurbedrag. De koper is verantwoordelijk voor de koopwaar vanaf het ogenblik dat hij/zij deze ter beschikking heeft.
  De klant kan de goederen niet aan derden overdragen alvorens de volledige betaling van de goederen is gebeurd, tenzij met voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Fysiomed.
 6. Ingeval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag, of in geval van faillissement of kennelijk onvermogen, wordt de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden beschouwd. Fysiomed nv zendt hiervoor een aangetekende schrijven naar de klant.
 7. Bestellingen kunnen niet worden geannuleerd, tenzij via een aangetekend schrijven verzonden binnen de zeven werkdagen te rekenen vanaf de dag van bestelling.
  Bestellingen van artikelen die op bestelling of op maat gemaakt worden kunnen niet worden geannuleerd.
  Terugzendingen worden slechts aanvaard na voorafgaandelijk akkoord door Fysiomed NV. Goederen die beschadigd of vervallen zijn, of die geen volledige verkoopseenheid uitmaken worden niet teruggenomen.
 8. Onze leveringstermijnen zijn bij benadering, tenzij andersluidende schriftelijk vastgelegde overeenkomst. Een vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of tot het eisen van enige schadevergoeding.
 9. Fysiomed NV draagt de kosten voor verlies of schade aan de artikelen tot op de plaats van bestemming. Tenzij anders is overeengekomen, of tenzij de aard van het materiaal zulks vereist, worden de goederen verzonden met de pakjesdienst of geleverd door een gespecialiseerde transportfirma.
 10. De klant of zijn gevolmachtigde controleert de staat en het aantal artikelen bij de levering. Zijn loutere handtekening op de leveringsbon betekent dat hij de goede staat, de conformiteit en het aantal geleverde artikelen aanvaardt. Klachten dienaangaande moeten schriftelijk worden meegedeeld aan Fysiomed NV binnen 48 u na de levering.
 11. Klachten betreffende facturatie moeten schriftelijk worden overgemaakt aan Fysiomed NV binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Het formuleren van een klacht ontslaat de klant in geen geval van zijn betalingsverplichtingen.
 12. De garantie op investeringsgoederen wordt bepaald op de offerte en is minstens 1 jaar geldig. De garantie is enkel van toepassing bij normaal gebruik en geldt niet voor toebehoren, batterijen of andere onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn. Het recht op garantie wordt enkel verleend indien herstellingen steeds door Fysiomed NV worden uitgevoerd.
 13. Fysiomed NV biedt een technische hersteldienst voor de in België verkochte en geleverde apparatuur. Ook in geval van onherstelbaarheid worden de reeds gemaakte kosten in rekening gebracht. Vanaf het ogenblik dat een klant een technicus laat starten aan een herstelling, verklaart de klant zich akkoord met de geldende tarieven.
 14. Sinds 01/07/2005 vallen elektrische en elektronische medische hulpmiddelen en laboratoriumapparatuur onder de aanvaardings- en recyclageplicht voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Dit betekent dat vanaf die datum voor elke aankoop van een nieuw toestel op stroom of op batterijen een Recupel bijdrage betaald moet worden. Deze bijdrage zal op de facturen duidelijk en afzonderlijk vermeld worden, zoals wettelijk bepaald. De gangbare tarieven kunt u steeds raadplegen op de website van Recupel.
 15. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.